മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019


4,895 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/12/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാനാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീകപദ്ധതി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ മകൻ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും (പരിശുദ്ധ കുർബാന) ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. നിങ്ങൾക്കുള്ള മോക്ഷം നിരസിക്കരുത്. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭ കാൽവരിയിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ്. സത്യം കാക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ധാരാളം പേർ പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എങ്കിലും നിങ്ങൾ, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായവർ, നിങ്ങൾ ഭയരഹിതരായിരിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഭയാനകമായ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും കാണും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു പോകരുത്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,894 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/11/2019

പ്രിയ മക്കളെ, രണ്ട് ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളും, ഒരു ഉടമ്പടിയും; ഏഴു കുന്നുകളുടെ നഗരവും, വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ നാടും. വിശ്വാസികളായ പുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പീഡാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതെന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, എങ്കിലും എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കായി തീവ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ധൈര്യവും, വിശ്വാസവും, പ്രത്യാശയും ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. എന്റെ പദ്ധതികളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മികച്ച സേവനം നിങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവിൻ. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയുവിൻ. ആത്മീയമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്കാണ് മനുഷ്യകുലം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുവിൻ, സത്യത്തെ നിങ്ങൾ കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നാളെയ്ക്കായി നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കരുത്. ഈ ക്ലേശകരമായ സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും (പരിശുദ്ധ കുർബാന) ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും, എല്ലായിത്തും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോടടുത്തായിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,893 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 28/11/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയിലേക്കു തിരിയുക. അവൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ സുഹുത്താണ്, നിങ്ങളോടടുത്തായിരിക്കുന്നു. അവന്റെ കൃപയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിമോചനവും, മോക്ഷവും അവനിലാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവിൻ, യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ കടമ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും, സത്യത്തെ നിങ്ങൾ കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. മനുഷ്യൻ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നതുമൂലം മനുഷ്യകുലം ആത്മീയാന്ധതയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈശോയെയും അവന്റെ സഭയെയും നിങ്ങൾ കാക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സത്യം നശിച്ചുപോകാത്ത രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയിൽ മാത്രമാണ്. ശത്രുക്കൾ അർദ്ധസത്യത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതുമൂലം നിങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ സഭയിൽ നിന്നകന്നു പോകാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. ആത്മീയമായൊരു വലിയ കുഴപ്പത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ പഴയകാല അനുഭവങ്ങളെ (പാഠങ്ങളെ) മറക്കരുത്. സത്യത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:
Rádio:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ

Ajude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO
Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
4278-1
Conta Corrente:
111279-1

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21