മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2019 2020


5,001 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 4/8/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിജയം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ എല്ലാമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. വലിയ കഷ്ടതകളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ ദേശം (ബ്രസീൽ) കഷ്ടതകളുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നിനെയും അനുവദിക്കരുത്. കുരിശിനു മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള കുരിശ് ഭാരമേറിയതായിരിക്കും, എന്നാലും അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടാകും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,000 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 1/8/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയാണ്, നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം നൽകുവാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ടുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ, എന്റെ ഈശോ, എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് നിർവ്വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാകുന്നു, ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മടങ്ങുക. എൻ്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യാശയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ നിറക്കുവിൻ. നാളെ (വരും ദിവസം) നീതിമാന്മാർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുക. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും എനിക്കാവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക. വിശ്വസിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങളെ എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയങ്ങളിൽ, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾ ശക്തമാക്കുക. തിരുസഭയുടെ ഭാവി, ഒരു വലിയ യുദ്ധത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് അനുകൂലമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തിനും, കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായി പ്രതിഫലം നൽകും. സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോ‌ധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,999 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും അവിടുന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അവസാനിക്കും. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുകയും, എല്ലായിടത്തും ഈശോയെ പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സുവിശേഷം വിളംബരം ചെയ്യുന്നവരാകുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളുടെ കാവലാളൻമാരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ ശത്രുക്കൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടെ ഒന്നിക്കും. പലരും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും വ്യാജമായതിനെ പുൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നീതിമാൻമാരുടെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. മനുഷ്യകുലം അടികാണാത്ത ഗർത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ

Ajude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO

Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
4278-1
Conta Corrente:
111279-1

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21