മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


4,940 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, എ എൽ ലെ, മാസീയോയായിൽ നിന്നും, ലഭിച്ചത് 15/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയൊരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്. വിജയികളാകുവാൻ നിങ്ങൾ ഈശോയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക. പരിശുദ്ധമായതിനെ തകർക്കാനായി എൻ്റെ ശത്രു പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം, എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താനാകും. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പോരാടുന്നതാണ്. കർത്താവിനോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് പരാജയത്തിൻ്റെ ഭാരം ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെടില്ല. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുക. നിങ്ങൾ ലോകത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റേതല്ല എന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മാതൃകയാലും വാക്കുകളാലും, സാക്ഷികളാകുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കരുതലുള്ളവരാകുക. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. എൻ്റെ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയരാകുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എങ്കിലും ഏറ്റവും ഉചിതമായത് ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുകയെന്നതാണ്. തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിനിയുമുണ്ടാകും. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം, എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ അവസാന വിജയം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവിൻ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,939 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വന്നത് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനാണ്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വലിയൊരു ആത്മീയാന്ധതയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ വേദനയുടെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥനയിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. എൻ്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുവിൻ, അവൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ. നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്നകലുകയും, സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. സത്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകലരുത്. കർത്താവിനോടു കൂടെയായിരിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ഒരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാം, എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എല്ലാ പീഡനങ്ങൾക്കും ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ വിജയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമസ്ഥാനം. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,938 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 12/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കാം. എനിക്ക് നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായൊരു പാതയിലൂടെ നയിക്കണം. കുരിശിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈശോയെ വിളിക്കുക. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. നിങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങളിൽ ഞാൻ പീഡയനുഭവിക്കുകയാണ്. കുരിശിനു മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഭൂമിയിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഭീകരത കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. വേദനയുടെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ക്ഷണത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തിൻ്റെ സമയം ഇതാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിയരുത്. മനുഷ്യകുലം പാപം മൂലം തങ്ങളെ മലിനമായിരിക്കുകയാണ്, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ സഹനത്തിന്റെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനം എല്ലായിടത്തേക്കും പടരുന്നതാണ്, എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കതിനെ മറികടക്കാനാകും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. സുവിശേഷത്തിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ വരുന്നതാണ്, എങ്കിലും എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടാകുന്നതാണ്. മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:
Rádio:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ

Ajude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO
Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
4278-1
Conta Corrente:
111279-1

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21