മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


4,929 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ഡി എഫിലെ, ബ്രസീലിയായിൽ നിന്നും, ലഭിച്ചത് 18/2/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. പ്രളയകാലത്തേക്കാൾ മോശമായ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. വേദനാജനകമായൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ള പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളുമാകുവിൻ. നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതിന് എല്ലായിടത്തും സാക്ഷികളായിരിക്കുവിൻ. ലോകത്തിന്റെതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാകുവിൻ. മനുഷ്യകുലം പാപം മൂലം മലിനമായിരിക്കുകയാണ്, അന്ധരായവർ മറ്റ് അന്ധരെ വഴി നടത്തുന്നതു പോലെ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ നയിക്കപ്പെടുന്നു. കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ വരുന്നതാണ്. വലിയ സംഭ്രമം എല്ലായിടത്തേക്കും പകരുന്നതാണ്. സ്ഥിരതയില്ലായ്മയും, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവും മൂലം, ധാരാളം സമർപ്പിതരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാനിടയാക്കും. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. എന്നെ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സത്യത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,928 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ഗോയ്യായിസിലെ സിൽവാനിയായിൽ നിന്നും, ലഭിച്ചത് 17/2/2020

പ്രിയ മക്കളെ, മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എങ്കിലും എന്റെ മകൻ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടാകും; അവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വിശ്വാസികളായ പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുന്നതാണ്; അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പവിത്രമായ നിയമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും, ധാരാളം പേർ വ്യാജപഠനങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, എന്റെ മകൻ ഈശോയോടു വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാൻമാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റുന്നവയിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങളും അകന്നു നിൽക്കുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിന്റെ പഠനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ, ഇതിലൂടെ മാത്രമെ വരാൻ പോകുന്ന വലിയ വിശ്വാസത്തകർച്ചയാലുള്ള (കപ്പൽഛേതം) പ്രഹരം നിങ്ങൾക്ക് ഏൽക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുന്നു. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുവിൻ; നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ മോചനവും, മോക്ഷവും അവനിൽ മാത്രമാകുന്നു. എല്ലാ വേദനകൾക്കും ശേഷം, എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ അവസാന വിജയം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,927 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 15/2/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ മകൻ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കരുതലുള്ളവരാകുക. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. നല്ല മരത്തിന്റെ വേര് പിഴുതെറിയപ്പെടുമ്പോൾ, കളകൾ പടരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടിരിക്കുക. വേദനയുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശാന്തതയും, എളിമയുമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുള്ളവരാകുവിൻ, എങ്കിൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾക്കും, സുവിശേഷത്തിനും, എതിരായ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കു വേണ്ടി കുരിശിനു മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:
Rádio:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ

Ajude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO
Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
4278-1
Conta Corrente:
111279-1

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21