മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


4,998 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 28/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക. മനുഷ്യകുലം ആത്മീയാന്ധതയാൽ നടക്കുകയാണ്, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ആത്മീയമായ വലിയൊരു പടുകുഴിയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ പിശാചിന്റെ അന്ധകാരത്തെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. സംശയത്തിന്റെയും, അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ സത്യം തേടുകയും, കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരുന്നതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അഴുക്ക് സമർപ്പിതരായ ധാരാളം പേരെ അശുദ്ധമാക്കുകയും, സഭയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് മരണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, എന്റെ മകൻ ഈശോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,997 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 25/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമസ്ഥാനം. എന്റെ പുത്രനായ ഈശോയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ലോകകാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ നിധികൾ തേടുക. ഈശോയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിലൂടെ നയിക്കാം. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, പേരിനാൽ നിങ്ങളെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ അടുത്തേക്ക്, മാനസാന്തരത്തോടെ, നിങ്ങൾ മടങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈശോയെ വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവിൻ. കർത്താവ് നീതിമാൻമാർക്കായി കരുതി വെച്ചവ, മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായി തുടരുന്നവർക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അപേക്ഷകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,996 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/7/2020

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, വലിയ ആത്മീയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിമിത്തം നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും, എങ്കിലും പിൻവാങ്ങരുത്. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കും, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. ഈ ലോകത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോകുന്നതാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതിനെ നിങ്ങൾ തേടുവിൻ. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ പിശാച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സുരക്ഷിത പാതയിലൂടെ നയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നന്മയും, നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയാവുന്നതുമായ അവിടുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയുക. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം, എന്നിവയാൽ എന്റെ ഈശോ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ് എന്നത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാത്ത സത്യമാണ്. വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ ചെളിയാൽ മലിനമാകാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:
Rádio:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ

Ajude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO
Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
4278-1
Conta Corrente:
111279-1

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21