മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


4,969 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 22/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, മനുഷ്യർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്ന ദിവസം വരുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധമായവയോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവും, ബഹുമാനക്കുറവും ദൈവ ഭവനത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുവിൻ, അപ്പോൾ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് കളകളെ ഗോതമ്പിൽ നിന്നും, നുണയെ സത്യത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ ചെളി പുരണ്ട് നിങ്ങൾ അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം അന്വേഷിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ ദൈവിക വചനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനും, സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയിക്കുന്നതിനും, പിശാചിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുവിൻ. എൻ്റെ അപേക്ഷകൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, കാരണം, ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,968 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 19/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ മകൻ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കാം. മനുഷ്യർ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതിനാൽ, മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായ അന്ധതയിൽ നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. സത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സമർപ്പിതരായ നിരവധി ആളുകളെ പിശാച് വഞ്ചിക്കും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ സത്യം തേടുകയും, കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. വിശ്വാസികളുടെയിടയിൽ എല്ലായിടത്തും ആശയക്കുഴപ്പം വ്യാപിക്കും, അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധന്മാരെപ്പോലെ അനേകം പേർ നടക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുക. എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തേയും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ. മുന്നോട്ട് പോകുക. നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,967 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 16/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിജയികളാകാൻ നിങ്ങൾ ഈശോയോടൊപ്പം നിൽക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭ ശക്തമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ കരയുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ഏക രക്ഷകനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈശോയേയും, അവന്റെ സഭയെയും നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് കൂദാശകൾ; അവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള അമൂല്യ നിധികളാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. സത്യത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:
Rádio:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ

Ajude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO
Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
4278-1
Conta Corrente:
111279-1

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21