മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024


5,558 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 8/2/2024

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ യേശു നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുന്നു. അവൻ്റെ വചനങ്ങളിലും ദിവ്യബലിയിലും ശക്തി തേടുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കരുത്. മനുഷ്യർ സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ ഒരുക്കിയ ആത്മനാശത്തിൻ്റെ അഗാധതയിലേക്ക് മനുഷ്യതകുലം നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് നിങ്ങളുടെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവനിലേക്ക് തിരിയുക. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കും. അവർ പുറത്താക്കപ്പെടും, പലരും ഭയന്ന് പിൻവാങ്ങും. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നീതിമാന്മാരുടെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ മഹത്തായ നാളിൽ, ഫലം കായ്ക്കാത്തവർ ഒഴിവാക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,557 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/2/2024

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, പ്രതിഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കും. വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെയും വിഭജനത്തിൻ്റെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, പലർക്കും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സഭയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക. തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളുടെ ചെളിക്കുണ്ടുകൾ നിങ്ങളെ ശാശ്വതമായ അഗാധത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ അനുവദിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനയിലും സുവിശേഷത്തിലും ദിവ്യബലിയിലും ശക്തി തേടുക. സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുക, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള കരുത്ത് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂവെന്ന് ഓർക്കുക. നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റേതാണെന്നും ലോകത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതംകൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,556 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/2/2024

പ്രിയ മക്കളേ, വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്മാറരുത്. എൻ്റെ പുത്രനായ യേശു നിങ്ങളുടെ വലിയ സുഹൃത്താണ്, അവൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെ കാണുകയും നിങ്ങളെ പേരിനാൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യകുലം രോഗിയാണ്, അതിനെ സുഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ അനുതപിക്കുകയും കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിൽ എൻ്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുകയും ചെയ്യുക. എൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിളിയോട് അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കുക, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവരായിരിക്കും. പ്രളയകാലത്തെക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, കർത്താവിങ്കലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ വിശ്വസ്തരായി നിലകൊള്ളുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്ന ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ പ്രചരിക്കുകയും എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട പല മക്കളും മലിനമാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ശത്രുവിൻ്റെ അപ്പം വെറും അപ്പം മാത്രമാണ്; ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം എന്നിവ കുർബാനയിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. എൻ്റെ യേശുവിന്റെ സത്യം കത്തോലിക്കാ സഭയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇത് മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത സത്യമാണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.

Fazer download do Aplicativo Android

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽAjude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO


Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
3459-2
Conta Corrente:
211279-5

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21