മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2005 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024


5,566 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 27/2/2024

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, എൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ രക്ഷയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ. അവൻ്റെ സുവിശേഷത്തെയും അവൻ്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സത്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രു വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയും പലർക്കും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പലരും വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ പാതകൾ പിന്തുടരും, പലരും എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടു. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കുക. നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് പറ്റിയ സമയം ഇതാ. പലരും സത്യം ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നാൽ ആശയക്കുഴപ്പവും ഭിന്നിപ്പും മാത്രം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ധൈര്യമായിരിക്കുക! എൻ്റെ യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ പരസ്യവും ധീരവുമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമാണ്. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,565 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 24/2/2024

പ്രിയ മക്കളേ, പലരും വിലയേറിയ ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താത്ത ദിവസം വരും. അനേകം പേർ വിശന്നിരിക്കും, എല്ലായിടത്തും കരച്ചിലും വിലാപവും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. അസത്യം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിളിയോട് അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അവസാനിക്കും. എൻ്റെ വിളികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റേതാണെന്ന് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. ഞാൻ കാണിച്ചുതന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ മറക്കരുത്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദി ക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,563 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 20/2/2024

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി കുരിശിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. എൻ്റെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നീതിമാന്മാർക്ക് പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ വരും. മനുഷ്യകുലം കഷ്ടതയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്! എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കുമപ്പുറം, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരം വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. സത്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരാകുക. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട! ലോകത്തിലുള്ളവ കടന്നുപോകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ ശാശ്വതമായിരിക്കും. കുർബാനയിലും എൻ്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലും ശക്തി തേടുക. അപ്പം അപ്പം മാത്രമായിരിക്കുന്ന മേശയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സത്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണത്തിൽ ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഈ സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം പ്രതിഫലം നൽകും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.

Fazer download do Aplicativo Android

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽAjude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO


Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
3459-2
Conta Corrente:
211279-5

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21