മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021


5,187 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 5/10/2021

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, എന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, എൻ്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ നിങ്ങൾ അവിടുന്നിൽ നിന്നും കാരുണ്യം തേടുക. എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധീരവുമായ സമ്മതത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, നിങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ രക്ഷകനിലേയ്ക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുക, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവരായിത്തീരും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പിശാചിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈശോയോടൊത്തായിരിക്കുക. ദുഷ്ടരായ ഇടയന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ദോഷം ചെയ്യും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. നീതിമാൻമാരുടെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ആയുധം സത്യമാണ്. ഭയം കൂടാതെ നിങ്ങൾ മുന്നേറുക! എല്ലാ പീഡനങ്ങൾക്കും ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,184 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളുടെ 34 -ാം വാർഷികത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടത്, ലഭിച്ചത് 29/9/2021

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ, എന്റെ ഈശോ, എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ അനുസരണമുള്ളവരാകുക. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാനല്ല, എന്നാൽ, ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണെന്നും, ഇത് കൃപയുടെ സമയമാണെന്നും എല്ലാവരോടും പറയുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുക. അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ വലിയ സുഹൃത്താണ്, നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുകയും, കർത്താവിനെ വിശ്വസ്തതയോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. മനുഷ്യർ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതിനാൽ, മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായ ദാരിദ്രത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ (ദൈവത്തിലേക്ക്) തിരിയുക. തുറന്ന കരങ്ങളുമായി എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രം വിശ്വാസത്തിൽ ദൃഢതയോടെ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. നിങ്ങൾ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുകയും, എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായി തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാകുന്നു, നിങ്ങളോരോരുത്തരെയും പിതാവ്, പുത്രനിലൂടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴിയായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളോടു പറയാൻ ആണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ വന്നത്. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ നിറയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ പാപപൂർണ്ണമായ ഭൂതകാലത്തിനായി നിങ്ങൾ കൊതിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗ്ഗമാണ്. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പാതയിലൂടെ നിങ്ങൾ മുന്നേറുക. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥവും ഏക രക്ഷകനുമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,174 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/9/2021

പ്രിയ മക്കളെ, മോശമായ ഇടയന്മാർ കാരണം, വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയുള്ള അനേകർ, സംശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം അണഞ്ഞുപോകാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, അവിടുത്തെ പഠനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പലരും നിങ്ങളെ മറ്റ് ദിശകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നെങ്കിൽകൂടിയും, എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുക. നിങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കരുതലുള്ളവരാകുക. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. കുമ്പസാരം, പരിശുദ്ധ കുർബാന, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം, പരിശുദ്ധ ജപമാല, എൻ്റെ വിമലഹൃദയത്തോടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ, തിരുസഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത. മേൽപ്പറഞ്ഞവയാകുന്നു വിജയത്തിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ. ഭയം കൂടാതെ നിങ്ങൾ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:A loja virtual está em manutenção.Fazer download do Aplicativo Android

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ

Ajude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO


Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
3459-2
Conta Corrente:
211279-5

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21