അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വന്നത് നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക, വിശ്വസ്തതയോടെ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക. ധാർമ്മികമായധഃപതിച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗം സുഖപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏക രക്ഷകനിലേക്ക് തിരിയുക. തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരാകുക. നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എങ്കിൽ മാത്രമെ വരാൻ പോകുന്ന കുരിശിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. പ്രളയകാലത്തേക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധൈര്യപൂർണ്ണവുമായ സമ്മതത്തിനുള്ള നിമിഷം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഈശോ തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദൈവീകസത്യം നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും, മനുഷ്യൻ വ്യാജ തത്വങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. കഠിനമായ, ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പം, എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കരമായിരിക്കും, എന്നാൽ അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായി തുടരുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. പ്രാർത്ഥനയിലും, സുവിശേഷത്തിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. നിങ്ങൾ മുന്നേറുക. എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021


Veja:Buscar no site:


A loja virtual está em manutenção.Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)