അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും അവിടുന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അവസാനിക്കും. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുകയും, എല്ലായിടത്തും ഈശോയെ പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സുവിശേഷം വിളംബരം ചെയ്യുന്നവരാകുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളുടെ കാവലാളൻമാരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ ശത്രുക്കൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടെ ഒന്നിക്കും. പലരും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും വ്യാജമായതിനെ പുൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നീതിമാൻമാരുടെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. മനുഷ്യകുലം അടികാണാത്ത ഗർത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021


Veja:Buscar no site:


A loja virtual está em manutenção.Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)