അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, എന്റെ പുത്രനായ ഈശോയുടെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായ പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളുമാകുവിൻ, കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതിന് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിരിക്കുവിൻ. പ്രളയകാലത്തേക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, മടങ്ങിവരവിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമയം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നാളെയ്ക്കായി നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് (കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി) നൽകുകയും, എന്റെ അപേക്ഷകൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. സത്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായി സുഖം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. സത്യം ചിലയിടങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പലരും പിൻവാങ്ങുകയും, വ്യാജമായവയെ പുൽകുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു ജീവിക്കരുത്. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021


Veja:Buscar no site:


A loja virtual está em manutenção.Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)